NLB Eko kredit za finansiranje povećanja energetske efikasnosti
NLB Banka d.d. Sarajevo

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva: zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas, izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta, zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije, zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima, zamjenu vodenih i zračnih toplotnih pumpi, ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu, zamjenu sijalica sa sijalicama koje omogućavaju veću uštedu energije (LED sijalice, natrijumove sijalice, ostale gasne sijalice.

Kupovina kućnih aparata sa EU naljepnicom klase A++ i bolje: rashladni uređaji (frižideri), mašine za pranje veša/suđa, pećnice, klima uređaji.

Dodatno se mogu kupiti: električni bicikli,  romobili,  bicikli.     

• Iznos kredita do 20.000 KM
• Rok otplate: od 13 mjeseci do 10 godina

Kamate

Naknada za obradu

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EKS*

a) 2,99% promjenjiva ili

5,66%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 2,59%

 

4,03%

*EKS izračunata na iznos kredita 20.000 KM, uz mjenicu, uz promjenjivu kamatnu stopu 2,99% i rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM).

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.10.2022 (2,62).

Ukoliko bi klijent statusa 2 aplicirao za namjenski NLB EKO KREDIT za finansiranje povećanja energetske efikasnosti po uslovima iz prethodnog primjera ali dodatno obezbjeđen polisom osiguranja uz pokriće 4 rizika: za slučaj smrti, trajne invalidnost 50% i više, bolovanja preko 42 radna dana (6  anuiteta) i gubitak posla (6 anuiteta), u tom slučaju bi, uz pretpostavljeni iznos premije od 701 KM (prema tarifniku osiguravajuće kuće), EKS iznosio 4,15%.

Ukoliko bi klijent statusa 4 (penzioner) aplicirao za namjenski NLB EKO KREDIT za finansiranje povećanja energetske efikasnosti po uslovima iz prethodnog primjera ali dodatno obezbjeđen polisom osiguranja za slučaj smrti, u tom slučaju bi, uz pretpostavljeni iznos premije od 1.660 KM (prema tarifniku osiguravajuće kuće), EKS iznosio 5,30%.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to uz:

  • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža

Valutna klauzula: Kredit preko 5 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate.

Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na linku