Obavijest o postupanju NLB Banke d.d., Sarajevo sa neaktivnim računima
NLB Banka d.d. Sarajevo

Ovim putem Vas obavještavamo da na dole navedenim računima otvorenim kod NLB Banke d.d., Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) nije bilo aktivnosti u periodu dužem od 12 mjeseci, te su isti,shodno zakonskim propisima, postali neaktivni računi.

Neaktivnim računom smatra se račun na kojem nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava sa računa, urađenih ili zadanih od strane vlasnika, zakonskog zastupnika i drugog ovlaštenog lica (u daljem tekstu: klijent) u periodu od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti, odnosno 12 mjeseci nakon isteka ugovorenog roka ili ugovornog odnosa u slučaju oročenih i namjenskih depozita. 

Kako duže od 12 mjeseci nije bilo aktivnosti po navedenim računima, objavljivanjem ove Obavijesti Banka vrši otkaz ugovora na osnovu kojih su predmetni računi otvoreni, sa otkaznim rokom od 30 dana. Istekom otkaznog roka navedeni računi će se zatvoriti, a eventualna sredstva u smislu pozitivnog salda koja se budu nalazila na računima, mogu se preuzeti u matičnoj poslovnici Banke.

Partije za koje su dostavljeni otkazi

Banka za zatvaranje računa ne naplaćuje naknadu.

Zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali koristeći proizvode i usluge Banke.

Sarajevo, 28.06.2021. godine

NLB Banka, d.d., Sarajevo